18.01.2019

Případ – faktoring (factoring)

DOTAZ od firmy M. směřuje k výhodnosti faktoringových služeb. Firma používá faktoring na pohledávky od některých svých českých odběratelů tak, aby zkrátila jejich splatnost ze 2 měsíců přibližně na 2 týdny (dostane 96% pohledávky); financování je v objemu přibližně 2 miliony Kč Dříve získané peníze vylepšují její hotovost, kterou firma používá na nákup materiálu a následně i na výrobu.

MALÉ PENÍZE: Faktoring (factoring) bývá často řešením pro firmy, které mají napjaté jak hotovostní toky (česky řešeno – mají nedostatek peněz) anebo které mají zároveň na vysokou míru vyčerpané své úvěrové limity. U některých případů, kdy jde zejména o dodávky do zahraničí, lze tímto způsobem také zmírnit riziko, že vám odběratel nezaplatí (u zahraničních dodávek se této služba říká forfaiting).

Faktoringová firma od vás odkoupí pohledávku a uhradí vám za ní peníze samozřejmě snížené o poplatek. V případě tazatele činí tento poplatek 4% z pohledávky (nevíme o tom, že by firma platila jiné poplatky, i když i to je možné). Za 4% tedy náš tazatel dostane peníze již za 2 týdny a nikoli za 2 měsíce či případně později v případě horší platební morálky odběratele.

Výhodou faktoringu je, že riziko špatné platební morálky vašeho klienta nebo klientů přenesete úplně nebo částečně na faktoringovou firmu. Další výhodou je, že peníze dostanete dříve a můžete je tedy dříve využít pro svoji činnost. V praxi se však spíše setkáváme s tím, že faktoring hodně využívají firmy, potácející se na okraji platební neschopnosti a tedy jsou ochotné za dřívější přísun peněz dát téměř cokoli.

Ovšem ani faktoringové firma nejsou charitativními organizaci. Nedobytné či jinak problémové pohledávky jim neprodáte. Prodej rizikových pohledávek zajímá většinou speciální fondy či případně vymahačské firmy.

Faktoringová firma totiž:

  • odkupuje pohledávky vůči firmám, které nepředstavují nijak významné riziko platební neschopnosti a tedy úhrada pohledávky je vysoce pravděpodobná;
  • nemusí riziko nedobytnosti pohledávky zcela přenášet na sebe – tedy může za jistých okolností požadovat úhradu pohledávky nejen po vašem klientovi, ale také po vás (záleží na podmínkách, které máte ve smlouvě).

Nyní si srovnejme faktoring s možnostmi bankovního financování. Z běžně nabízených bankovních produktů přichází v úvahu provozní financování (umožní financování provozních nákladů včetně např. nákupu materiálu) nebo přímo financování pohledávek (financování pohledávek od předem vybraných odběratelů). Jak už sami možná tušíte, banky financují pohledávky také za minimálně rizikovými firmami, kde by neměla hrozit platební neschopnost.

Teď si budeme demonstrovat náklady na financování pohledávky faktoringem a úvěrem od banky.

(1) Faktoring. Abychom byli schopni srovnat bankovní financování a faktoring, potřebuje pokrýt celé období splatnosti pohledávky 2 měsíce. U bankovního financování totiž máte financování k dispozici hned (nebo téměř hned podle typu úvěru), kdežto u faktoringu máte v našem případě peníze k dispozici za dva týdny.

Do celkových nákladů na financování musíme tedy zahrnout ona 4% ze 2 milionů (80 tisíc Kč). Dále musíme zahrnout náklady vlastních peněz na 2 týdny – říká se tomu náklady vlastního kapitálu (kolik by firmy vydělala, pokud by peníze použila pro vlastní výrobu) a ty se určují podle toho, co firma dělá, jak je veliká, jaké má postavení na trhu atp. Pro naše účely si tyto náklady velice přibližně stanovíme na 15% ročně. Tedy náklad na 2 týdny = 2 miliony * 15% * (2/52 týdny) = přibližně 11 500 Kč. Celkem tedy nás financování pohledávky 2 miliony faktoringem stojí v našem případě asi 91 500 Kč.

(2) Bankovní úvěr. Zde bude výpočet jednodušší. Budeme vycházet z toho, že banka si účtuje úrok 8% ročně (včetně případných poplatků). V tom případě jsou náklady na financování dvouměsíční pohledávky = 2 miliony * 8% * (2/12 měsíců) = přibližně 26 700 Kč.

V našem případě tedy vychází bankovní financování výrazně levněji. Čím to je? Mohly by to být například tím, že faktoringová společnost je ochotna jít do rizikovějších pohledávek než banka. Náš příklad je jen příkladem. Dovedeme si totiž představit i situaci, kdy dochází k solidními a velmi výraznému rozvoji některé firmy, přičemž firmě se nedostává peněz. Již vyčerpala možnosti úvěrů a tedy i faktoring pro takovou firmu může znamenat dobrý přísun likvidních prostředků.

Vložte svůj komentář