09.08.2022

Případ – platby odvodů u příjmů z titulu práce pro vlastní společnost

DOTAZ: Jsem společník společnosti s ručením omezením, za práci pro eseróčko dostávám víceméně symbolickou měsíční odměnu ve výši 5 000 Kč. Zároveň chodím normálně do práce. Zachytil jsem, že snad za mě teď s. r. o. bude muset nově platit nemocenské pojištění. Je to pravda? A jak se bude počítat? A jak je to se sociálním pojištěním?

MALÉ PENÍZE:  Jelikož jde o specifickou záležitost, na kterou se navíc vztahují některé legislativní změny platné od počátku tohoto roku (2012), požádali jsme o konzultaci účetního a daňového poradce Martina Němce, který se specializuje na malé a střední podniky a družstva.

Dotazu rozumíme tak, že pobíráte odměnu jednatele ve výši 5 tisíc korun měsíčně. Konec konců, je jedno, z jakého titulu odměnu pobíráte, rozhodující je, že máte příjem v této výši.

Pokud jde o nemocenské pojištění, tak je nejprve nutné se podívat na rozhodný příjem. Ten je v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, definován v § 6, odstavci 5 takto:

Rozhodný příjem činí 2 000 Kč. Vláda zvýší nařízením částku rozhodného příjmu od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení.

Pro rok 2012 byly naplněny podmínky zvýšení částky rozhodného příjmu a ten je nyní stanoven ve výši 2 500 Kč. Tedy od 1.1.2012 se nemocenské pojištění bude týká těch osob, jejichž příjem  v kalendářním měsíci překročí rozhodný příjem.

Dále podle zákona 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se doplňuje mimo jiné také definice okruhu pojištěných osob. V §5 je též doplněn bod 16 znějící takto:

společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni.

Tedy společníci a jednatelé s.r.o. spadají do okruhu pojištěných osob.

V daném případě příjem tazatele přesahuje stanovenou hranici a tazatel budete tedy účasten nemocenského pojištění z titulu funkce společníka.  Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli zůstává nadále ve výši 2,3 %.

Co se týká důchodového pojištění, které má zřejmě tazatel na mysli, tak v roce 2011 byl rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění ve výši 6 200 Kč; ten se vypočítal jako měsíční příjem ve výši čtvrtiny průměrné mzdy. Tato hranice byla zrušena a spolu s výše uvedenými změnami fakticky znamená, že od rozhodného příjmu 2 500 Kč je tazatel účasten jak nemocenského, tak i důchodového pojištění. Sazba důchodového pojištění pro zaměstnance momentálně činí 6,5%.

Pokud by tazatel neměl stabilní příjem, ale jeho příjem by se v jednotlivých měsících měnil, byl by účasten obou pojištění pouze v měsících, kde by limit pro rozhodný příjem překročil.

Vložte svůj komentář