09.08.2022

Případ – odstupné a daň z přidané hodnoty (DPH)

DOTAZ: Chtěla bych se zeptat, jestli odstupné za uvolnění obchodu podléhá DPH?

MALÉ PENÍZE: Na pomoc pro tento zapeklitý dotaz jsme si pozvali daňového poradce Martina Němce, který odpovídá.

Obecně – pokud je to skutečně odstupné, tedy plní účel jakési kompenzace skutečné, nebo možné újmy protistrany v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy, existuje judikát Soudního Dvora EU ve věci Société Thermale.

Je velmi důležité, aby ze smlouvy toto vyplývalo tj. že se jedná o “ paušální odškodnění za zrušení smlouvy zaplacené jako náhrada škody vzniklé v důsledku toho, že strana nesplnila smlouvu, bez přímé souvislosti s jakoukoli službou poskytovanou za protiplnění“.  Potom toto plnění není předmětem DPH.

Velmi opatrně, pokud je použit pojem „odstupné“, a za částku je získáno nějaké plnění. Tj. pokud existuje vazba mezi úplatou a zdanitelným plněním kvalifikace by byla opačná. Tedy takováto platba by byla předmětem DPH, jakkoliv je nazvána „odstupným“.

Bez znalosti detailů bychom se přikláněli spíše k druhé možnosti.

Touto problematikou se zabýval Koordinační výbor 349/14.12.2011. Citujeme: „Pokud v souvislosti se zánikem budoucích práv a závazků ze smlouvy hradí některá smluvní strana zvláštní úplatu, často označovanou jako „odstupné“;, je třeba vždy posoudit, zda za takovou zvláštní úplatu něco od druhé smluvní strany získává. V této souvislosti je třeba odkázat na shora uvedené rozhodnutí Lubbock Fine, kde nájemce za zvláštní úplatu při konsensuálním ukončení nájemní smlouvy převáděl zpět vlastníkovi právo užívat nemovitost. Soud v tomto případě plnění, za něž byla úplata hrazena, posoudil jako úplatný převod práva užívat nemovitost, který je předmětem DPH.“

 

Vložte svůj komentář