01.04.2023

Případ – pořizování kopie občanského průkazu při otevírání účtu v bance.

DOTAZ: Mám na Vás dotaz, který padl jistě již mnohokrát a odpověď na ni byla až dodnes „ne bez vašeho souhlasu“. Situace: Dnes jsem byl ve FIO v Táboře s tím, že si chci založit osobní účet. Chlap si ode mě vzal občanku a už ji strká do kopírky, ani mě neupozornil. Tak jsem to odmítl, že si to nepřeju. On vyndal papír A4, kde bylo napsáno asi něco ve smyslu, že podle zákona může (říkal evropského zákona, tak nevím); neměl jsem náladu to číst po tom, jak se mnou mluvil. On na to, že jinak to nejde, že je to ochrana proti praní špinavých peněz. Chtěl jsem Vás poprosit, zda byste mi dali jasnou odpověď, kde je pravda, a nejlépe odkaz na oficiální zdroj, kterým bych se mohl bránit. U Air Bank se mě slušně zeptali, tam jsem souhlasil. V Zuno chtěla také jít kopírovat, když jsem odmítl, souhlasila a opsala si údaje…

MALÉ PENÍZE: Celá problematika se týká zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti č.253/2008 Sb. v aktuálním znění. My budeme používat spíše lidový výraz „praní špinavých peněz“.

Tento zákon ukládá finančním i některým dalším institucím provádět identifikaci klienta v některých konkrétních případech – například když nastane vznik obchodního vztahu nebo když klient provede transakci v objemu větším než 1 000 EUR. Nebudeme čtenáře nyní zatěžovat všemi situacemi, kdy povinnost identifikace existuje, a ani výjimkami, protože to není v tomto konkrétním případě nutné. Dotyčné instituce identifikují každého svého klienta tedy oprávněně a jde o běžnou praxi.

Jak se provádí identifikace klienta pro fyzické osoby, upravuje §8, odstavec 2, písmeno a) výše zmíněného zákona a to konkrétně takto: povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Pracovník dané instituce tedy má zaznamenat a ověřit identifikační údaje – tedy nehovoří se zde o kopii identifikačního dokladu, jen o zaznamenání (opsání) a ověření těchto údajů. Důležitou součástí je také ověření podoby klienta podle fotografie na identifikačním dokladu – pracovník instituce by tedy měl alespoň zaznamenat, že podoba dané osoby souhlasí s fotografií na dokladu. To je mimo jiné z toho důvodu, že někteří pachatelé posléze během vyšetřování tvrdí, že ve skutečnosti trestnou činnost neprováděli oni, ale někdo jiný se za ně vydával.

Co přesně jsou identifikační údaje, specifikuje pro fyzické osoby §5, písmeno a) téhož zákona následovně: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby.

Důležité v tomto ohledu je, aby si instituce na kopii neponechala (nebo si nezaznamenala) osobní údaje osob jiných, než je klient, například rodinných příslušníků zapsaných v identifikačním dokladu. V praxi se to řeší tak, že si tyto údaje úředník nezaznamená nebo je na kopii identifikačního dokladu začerní.

Instituce, jež mají ze zákona o praní špinavých peněz povinnost identifikaci provádět, si práci zlehčují tím, že požádají o vaše svolení si identifikační doklad okopírovat, případně si okopírovat jen jeho část (např. fotografii). Jde však o zjednodušení procesu, s nímž vy nemusíte souhlasit. V praxi sice pořízení kopie identifikačního dokladu odmítá minimum klientů, nicméně velká výjimka to také není a pracovníci každé instituce by na to měli být připraveni.

Je sice pravda, že náš zákon o praní špinavých peněz vychází z příslušné směrnice EU, ale to je asi tak všechno, co můžeme konstatovat. Další povinnosti vám z tohoto titulu neplynou. Odkazování se na směrnice nebo nařízení EU je tedy v tomto případě jen další neoprávněnou výmluvou na Brusel.

 

Komentáře

  1. prudil :

    Zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti č.253/2008 Sb. v aktuálním znění.

    §8 (8) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

    • vena :

      Povinná osoba MŮŽE, ale rozhodně to není stanoveno jako povinnost a už vůbec to není v rozporu s tím, že člověk může pořízení kopie odmítnout.

Vložte svůj komentář