Případ – bývalý partner má u mě doma stále sídlo své firmy. | Malé PENÍZE Případ – bývalý partner má u mě doma stále sídlo své firmy. | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – bývalý partner má u mě doma stále sídlo své firmy.

DOTAZ: Dobrý den, na portálu rejstrik.penize.cz jsem zjistila, že můj bývalý partner má stále jako adresu podnikání uvedenou adresu mého domu, ačkoli u mě nebydlí již 4 roky. Co mohu já jako majitel nemovitosti udělat pro to, aby byly chybné údaje vymazány?

MALÉ PENÍZE: Jelikož jde o odborný právnický dotaz, požádali jsme o pomoc advokátku JUDr. Alenu Němcovou, PhD.

Jako první je potřeba zodpovědět si otázku, zda bývalý partner měl na adrese nemovitosti tazatelky přihlášen tzv. trvalý pobyt.

V případě, že je odpověď na tuto otázku kladná, je potřeba nejprve přistoupit ke zrušení trvalého pobytu bývalého přítele na adrese nemovitosti tazatelky. Jako majitelka nemovitosti je tazatelka oprávněna požádat podle § 12 odst. 1) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, o zrušení údaje o místu trvalého pobytu u svého bývalého partnera, a to z důvodů v tomto ustanovení vymezených (mezi nimi zejména pak v písm. c): „zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část“). Tuto žádost tazatelka podá na příslušné ohlašovně, kterou je obecní úřad (resp. úřad městské části či městského obvodu), a to obvykle na předepsaném formuláři a s příslušnými přílohami, kterými zejména doloží své vlastnické právo k nemovitosti a dále zánik užívacího práva k nemovitosti u bývalého partnera (soudním rozhodnutím, čestným prohlášení, atp.). Na základě toho příslušný úřad zahájí řízení, na jehož konci  by ohlašovna měla rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a tyto údaje následně také změní i v informačním systému.

Na základě rozhodnutí ohlašovny o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pak může tazatelka požádat také další příslušné orgány (živnostenský úřad, resp. příslušný rejstříkový soud), aby byl dosažen soulad mezi skutečným stavem a stavem, který tyto orgány evidují jako zapsaný.

V případě podnikání podle živnostenského zákona platí, že podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání. Podnikatel nemusí prokazovat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má v České republice umístěno místo podnikání, má-li místo podnikání totožné s bydlištěm, tj. s trvalým pobytem. Proto je nejprve nezbytné vyřešit otázku tzv. zrušení trvalého pobytu a posléze živnostenský úřad informovat, že trvalý pobyt zanikl a podnikatel nemá ani jiné titul, na základě kterého by mohl objekt užívat. Živnostenský úřad by měl přikročit k nápravě stavu.

V případě podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku pak platí, že se u fyzických osob zapisuje místo podnikání nebo, jde-li o fyzickou osobu, která není podnikatelem, její bydliště. Jak je vidět, proto je i v případě podnětu rejstříkovému soudu nutno nejprve vyřešit zrušení trvalého pobytu bývalého přítele. Pak lze přistoupit k podání podnětu rejstříkovému soudu, aby vyzval podnikatele ke zjednání nápravy, co se jeho nesprávně uváděné adresy (bydliště či místa podnikání) týká.

Vložte svůj komentář