01.04.2023

Případ – interim management, nebo-li pronájem manažerů jen na nutnou dobu.

DOTAZ: Slyšela jsem, že je možné si někde najmout top manažera na krátkou dobu. Jak se taková věc dělá? Potřebovali bychom někoho do firmy, kdo by nám pomohl s úvěry a toky peněz, ale nechceme se zavázat platit drahého člověka na dobu neurčitou.

MALÉ PENÍZE: Krátkodobé „zaměstnávání“ manažerů na vysokých pozicích se ve světě běžně nazývá interim management. Pochází to od slova „interim“, tedy anglicky dočasný. Ve světě nejde o nijak neobvyklou záležitost a ani u nás už takový postup nepatří mezi naprosté výjimky. Zejména v době krize firmy volí tento postup, jelikož mohou získat kvalitního člověka, ale nenesou s tím spojené břímě dlouhodobých mzdových nákladů – až potřeba takového manažera opadne, buďto by byla firma stále zatížená poměrně vysokými náklady na mzdu a s ní spojenými odvody, nebo by firma musela místo zrušit a vyplatit manažerovi příslušné odstupné. Tento nákladový aspekt se právě u interim manažerů výrazně snižuje.

Kdo je vlastně interim manager

Jedná se o kvalifikovanou osobu v daném oboru, která by za běžných okolností byla na vysoké manažerské pozici, obvykle na pozici jednoho z výkonných ředitelů. S interim managementem se můžeme setkat v rozličných oborech činnosti jako je stavebnictví (řízení rozsáhlých stavebních projektů) či ve funkcích jako například personalistika nebo finance. A u nich se zastavíme, abychom si demonstrovali některé zajímavé aspekty a rizika interim managementu.

Dočasný manažer v oblasti financí je osoba, jež by byla obvykle na pozici finančního ředitele. Toho si ale některé společnosti nemohou dovolit a tedy tuto funkci (ne)plní často hlavní účetní či podobná osoba. I když je hlavní účetní vysoce kvalifikovaná, na funkci klasického finančního ředitele málokdy stačí. Minimálně po dobu finanční restrukturalizace nebo zefektivnění finančních toků je nutné zaměstnat odborníka se širší kvalifikací a zkušenostmi. Potřebujete jej ale jen na určitou dobu a často nikoli na plný úvazek.

Podobná situace nastane, když vám zkrátka finanční ředitel odejde, dlouhodobě onemocní či z jiného důvodu není jistou dobu k dispozici. I zde se hodí někdo na záskok – opět dočasně a opět ne na plný úvazek, jelikož stávající tým firmy je obvykle schopen část práce zastat.

S interim managementem se ve světě setkáváme u různě velikých společností. U nás je třeba znám případ velmi veliké firmy, která si najala interim managera na pozici výkonného ředitele s tím, aby firmu stabilizoval. Její vlastníci toho nebyli za dané situace schopni. Častěji se ale s tímto způsobem získávání manažerů setkáváme u menších a středních podniků. A to je i případ našich luhů a hájů.

Jaké to má výhody

Náklady jsou nespornou předností. Ať již si interim manažera najmete formou externího kontraktu (obvykle manažer pracuje jako dodavatelská firma) nebo formou pracovní smlouvy na dobu určitou, zajistíte si takového člověka na omezenou dobu. Krom toho malé a střední firmy nepotřebují takovou osobu v ekvivalentu plného úvazku a také se vytížení manažera může měnit v průběhu doby.

Rozsah zkušeností hraje také významnou roli. Interim manažer má praxi u různých podniků v různých sektorech a je tedy úzce spjat s běžnou praxí. To je pro klienta velké plus, jelikož tím získává nadhled a není zatížen běžnými rozhodovacími postupy z vlastního podniku či blízkého okolí.  Nejsou výjimkou ani případy, kdy má interim manžer vlastní malý podnik (např. účetnictví a daně, finanční trasnakce, personalistika atp.), čímž je mu praktická stránka věci velmi blízká.

Jak jsme již naznačili, nadhled a tedy objektivita rozhodování patří mezi další výrazné klady interim managementu. Podniky se často utápí v některých aspektech své činnosti, které mají po roky zajeté, a které jim po roky dělají velké problémy (kolikrát aniž by to podniky či jejich majitelé sami tušili). Externista tuto zátěž nemá a také není součástí mnohdy složitých osobních vazeb ve společnostech, tedy může bez obav prolomit všelijaká tabu. S tím je i spojená vyšší efektivita rozhodování.

Rozdíl mezi poradcem a interim manažerem také bývá v rozsahu jeho odpovědnosti, jež je u interim manažerů pochopitelně vyšší. Dočasný manažer je součástí běžného procesu prakticky od počátku svého angažmá, tedy můžete výsledky jeho práce průběžně sledovat.

Jak zapojení externího manažera probíhá

Průběh práce interim manažera je velmi podobný tomu, co byste měli čekat od nového kvalitního zaměstnance.

Nejprve dochází s seznámení se se situací ve firmě. Následuje analýza jednotlivých činností a pochodů a to za udržení pracovního procesu. Jednotlivé činnosti se analyzují průběžně. Pak dochází k návrhům řešení a k jejich realizaci.

Zde obvykle hlavní část práce interim manažera končí. Průběžné řízení je pak ponecháno na vlastním týmu podniku, jež si manažera najal. Je rozumné s interim manažerem udržovat nějakou fomu kontaktu i nadále, abyste se vyvarovali opakování starých chyb, případně tak získali přístup k novým trendům na trhu. Zapojení externisty však bývá v této fázi jen velmi malé a pro firmu finančně přijatelné.

Má to i svá rizika

Čtenář by mohl v této chvíli nabýt dojmu, že vlastně není nic lepšího, než si najmout interim manažera. Ovšem i tato činnost má svá rizika. To největší nám odhalí jeden z našich předních odborníků v oblasti finančního řízení Martin Němec:

„Největším rizikem je situace, kdy ve firmě chcete udělat změny v její prospěch, ale majitelé podniku vás vůbec neposlouchají a drží se zažitých stereotipů.“

Tím přichází podnik o významnou přednost angažmá interim manažera a výrazně snižuje jeho efektivitu. Jednáte s odborníkem, tedy není třeba brát automaticky všechny jeho návrhy na lehkou váhu.

Jako v každé činnosti i zde nesete riziko špatného výběru interim manažera. Zkrátka můžete sednout na lep někomu, kdo patřičné zkušnosti a ani praxi nemá. V tomto směru se vyplatí prověřit si nějakou dosavadní referenci anebo zapátrat alespoň ve veřejných zdrojích po tom, co daná osoba dělala v minulosti. I zde platí podobné poučky jako u investování – krok si dobře rozmyslete a pouštějte se jen do věcí, kde jste přesvědčeni, že vám mohou pomoci.

Vložte svůj komentář