Případ – Conseq Horizont Invest aneb jak si prověřit investiční příležitost | Malé PENÍZE Případ – Conseq Horizont Invest aneb jak si prověřit investiční příležitost | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – Conseq Horizont Invest aneb jak si prověřit investiční příležitost

DOTAZ: Co si myslíte o fondech Conseq Horizont Invest?

MALÉ PENÍZE: Na tomto dotazu jednak částečně rozebereme výše zmíněný způsob investování a jednak využijeme této příležitosti k tomu, abychom si ukázali, jak správně postupovat při výběru investice. Conseq Horinzont Invest (CHI) je celkem slušnou možností, jak investovat. Je třeba se k této možnosti logicky dopracovat či se případně dopracovat k investici jiné.

Také si rovnou řekněme, že CHI není fond – je to investiční program, kdy svěříte své volné peníze správci a ten s nimi nakládá, investuje je. Tomuto způsobu investice se říká správa aktiv, nebo-li asset management, přičemž tento anglický výraz se v praxi běžně užívá mnohem více než ten český. Ovšem pozor – ne všechny firmy, které si daly do názvu „asset management“ tuto činnost provádějí či mají na obchodování s cennými papíry licenci. Někdy se můžete setkat i s dalšími alternativními názvy jako je třeba investment management. Nenechte se tedy zmást názvem a rozsah činnosti si řádně prověřte, což ostatně platí i pro ostatní finanční aktivity obecně. A nejen pro ty.

V konkrétních případu CHI je způsob, jak s vašimi penězi správce nakládá, předem specifikován. Tedy předem víte, kam a v jakém poměru správce vaše peníze uloží.

Kam investovat

Nejprve provedeme krok, který tazatelka již pravděpodobně udělala – rozhodneme se, zda-li investovat a pokud ano, tak do jakého instrumentu. Při tomto kroku provedeme následující činnosti:

 1. Kolik mám volných peněz, jež pro běžný život nepotřebuji a které mohu investovat? V potaz bereme i rezervu pro horší časy – tu neinvestujeme vůbec nebo jen na krátkou dobu (týdny, málo měsíců).
 2. Na jak dlouho chci peníze investovat? Šetřím na důchod, na koupi bytu, dětem na školu…? Z toho vyplyne investiční horizont (na jak dlouho chci peníze investovat a nebudu je potřebovat) a také případné požadavky na likviditu (jak rychle se v případě nutnosti potřebuji k investovaným penězům dostat).
 3. Jakým finančním produktům produktům rozumím – tím je dán okruh produktů, kam mohu investovat.

Za použití minimálně těchto tří kriterií si určete produkty, kam byste investovali: např. spořicí účet, termínovaný vklad, podílové fondy dluhopisové, akciové atd. Pak teprve jdeme na trh a zjišťujeme, do jakých konkrétních produktů peníze dát. K investici byste měli mít aktivní přístup a ne jen pasivně reagovat na nabídky, jež se vám shodou okolností ocitnou před očima.

Prověření firmy

Pokud již máte určitý konkrétní okruh možných investic vybraný, následuje prověření poskytovatele těchto produktů podle veřejně dostupných informací. My si to budeme demonstrovat právě na firmě Conseq, nicméně kroky jsou typické pro všechny subjekty, s nimiž na finančním trhu přijdete do kontaktu.

(A) Zápis do obchodního rejstříku je nezbytným prvním krokem. Zde zjišťujeme, že Conseq Finance je zapsán v rejstříku od roku 1994 a Conseq Investment Management (CIM) od roku 2001. Po pročtení detailního změnového výpisu u obou firem nezjišťujeme nic zvláštního. Dále se podíváme ještě do Sbírky listin společnosti CIM, která CHI nabízí. Zde zjistíme, že informace o sobě do Sbírky listin firma dodává, což je drobná známka poctivosti. Auditorem firmy je PWC, tedy jedna z nejkvalitnějších auditorských firem na trhu – tedy další malé plus. Projdeme si několik posledních výročních zpráv. Tady mimo jiné zjistíme, že CIM má ve správě peníze asi v objemu 16 miliard Kč. Celkově je firma velmi pěkně zisková – náznaky blížících se finančních potíží na obzoru tedy nejsou. Zde CIM nasbíral několik malých pozitivních „bodů“. Malých z toho důvodu, že někteří podvodníci dokázali obratně hospodařit se ziskem a prošli i náročným auditem, tedy naprostou zárukou čestného chování čísla z výroční zprávy a ani další údaje být nemohou.

(B) Prověření licence u České národní banky (ČNB) je dalším nezbytným krokem. Zde zjišťujeme, že CIM má licenci obchodníka s cennými papíry od roku 2001. Zároveň si zde ověříme licence pro další fondy, které Conseq sám spravuje – konkrétně s domicilem v Česku a Irsku. Dále na stránkách ČNB zjišťujeme, že CIM byl v minulosti předmětem správního řízení kvůli nedoplatku do Garančního fondu – nedoplatek byl relativně malý a těžko z této situace usuzovat na nějaké větší porušení zákona. Naopak podstatných prohřešků firmy zde nevidíme. Tento krok tedy vychází pro CIM také dobře.

Můžete provést i běžné hledání informací na internetu a třeba i v nějakých diskusních skupinách – to bývá často nepřehledné a navíc se zde můžete dočíst také informace od lidí, kteří odborností zrovna neoplývají nebo mají různé jiné zájmy. Jako zdroj zajímavých informací takový průzkum však neuškodí.

Nakonec je dobré se zeptat na názor někoho, kdo na trhu dlouhodobě osobně působí, máte-li takovou možnost. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že alespoň dva vlastníci CIM jsou na trhu dlouhodobě známi již z dob, kdy byl u nás kapitálový trh v plenkách (tam je možná v jistém ohledu dodnes). To by mohlo být další malé plus.
Investiční program Horizont Invest

Nyní se podíváme blíže na samotný produkt CHI. Jak jsme si již řekli, jde o správu aktiv, tedy nejde přímo o investici do podílového fondu. Peníze budete posílat obchodníkovi s cennými papíry a on je bude sám investovat, nicméně zde je program investování předem stanoven – je to jako byste předem stanovili, kam se mají vaše peníze v jakou dobu investovat. To je dobře vidět i na tabulce, kde Conseq uvádí souhrnnou informaci o investičním programu.

Investiční program tkví v tom, že v jeho úvodní části za vás firma investuje do více rizikových instrumentů (akcie) a čím více se blížíte ke konci investičního horizontu, investice se přelévají do méně rizikových instrumentů (dluhopisy).

Domníváme se, že tento způsob by mohl vyhovovat zejména těm investorům, kteří budou do investičního programu přispívat po menších částkách a postupně tak spořit. V úvodu programu totiž budou mít zainventovanou menší částku a tím pádem v případě větší ztráty, jež hrozí u více rizikového instrumentu, nebudou tolik postiženi.  Naopak blíže ke konci programu budou investice nasměrovány do méně rizikových instrumentů, čímž se sníží riziko ztráty (a také pravděpodobnost vysokého výnosu).

Podobná logika bude platit u lidí, kteří jsou někde hluboce v produktivním věku a budou šetřit na důchod (pokud ještě vůbec nějaký zaznamenáníhodný důchod při současném hospodaření státní pokladny bude). V úvodní fázi programu budou ještě lépe schopni případnou ztrátu z investice vykompenzovat vlastním příjmem nebo dalšími úsporami spíše než v době blížící se důchodovému věku.

Výše uvedené vlastnosti možná inspirovaly někoho k označení, že se jedná o investici „životního cyklu“. Jde o marketingový název, jemuž nebudeme věnovat pozornost.

I v rámci investičního programu máte možnost si sami vybrat mezi různými stupni rizikovosti investic, tj. mezi třemi programy od „dynamického“ (největší riziko, největší pravděpodobnost vysokého výnosu i vysoké ztráty) až po „vyvážený“ (nejmenší riziko, nejnižší pravděpodobnost vysokého výnosu nebo vysoké ztráty). Každý program má ještě podprogramy, které v rámci portfolia nabízejí podrobnější ladění investice.

Rozdíl mezi investicemi a jejich rizikovostí si ukážeme na dvou příkladech, kdy jde o dva opačné póly programu – nejvíce (Dynamické 10+) a nejméně (Vyvážené 1) rizikový. Údaje jsou bez započtení poplatků. Data opět pocházejí z webu Consequ.

První graf ukazuje investice ve více rizikovém programu.


Druhý graf ukazuje tu více konzervativní variantu (grafy mají rozdílné měřítko).


Jak určitě vidíte, akcie přinášejí vyšší pravděpodobnost výnosu i ztráty než je tomu u dluhopisů. Je třeba dodat, že historická výkonnost investice není v žádném případě zárukou výkonnosti budoucí.

Pokud jde o volbu typu (rizikovosti) investičního programu, musejí investice odpovídat vašemu investičnímu profilu. Ten by vám měl obchodník sestavit na začátku diskuse o tom, kam investovat. Jde o jednoduchý dotazník, podle kterého bude obchodník zjišťovat, jaké máte zkušenosti s finančním trhem. Podle úrovně vašich zkušeností vám pak vyjde, jaké produkty vám může obchodník prodat, zda-li méně nebo více rizikové. I když je provedení profilu jednoduché a nemůže ani zdaleka prozkoumat zákoutí investorovy duše, při jeho sestavování je radno mluvit pravdu, nepřehánět a pokud si nejste jisti, raději řekněte, že určitou znalost nemáte. Pokud totiž nastane v rámci investic nějaký problém a dojde ke sporu mezi vámi a obchodníkem, bude investiční profil jedním z důležitých dokumentů. Pokud jste například kdysi obchodníkovi odsouhlasili, že rozumíte investování do akcií a že situaci na akciovém trhu velmi často sledujete (a nebude to tak úplně pravda po celou dobu realizace investice), těžko si pak můžete na obchodníka stěžovat, že investoval vaše peníze do akcií a vy jste rizikovosti takové investice nerozuměli.

Poplatky

Ano, je to dosti podstatná kapitola a to náklady, jež budete za CHI obchodníkovi platit. V rámci programu totiž budete investovat do několika fondů a budete mezi nimi přecházet, resp. obchodník tyto pohyby bude dělat za vás. To obvykle znamená vstupní, výstupní nebo převodní (přesun mezi různými fondy) poplatky. A také něco pro správce.

Z ceníku CHI vybíráme některé klíčové položky, přičemž nezohledňujeme žádné akce, zvýhodnění či speciální sazby:

 • vstupní poplatek do investičního programu 2-5 % z výše vkladu podle objemu investované částky a podle typu investičního programu. I když lze takový poplatek srovnat s mnoha podobně vysokými poplatky na trhu, je jeho objem podle našeho názoru vysoký.
 • Poplatek za správu 0,5 % ročně z průměrné hodnoty portfolia. Tento poplatek správci považujeme za celkem přiměřený.
 • Výstupní poplatek se neúčtuje (je tedy nulový). To je v souladu s častou praxí u podílových fondů, kdy si výstupní poplatek neúčtují žádný.

Podle informace CIM se neúčtují poplatky za převody investic mezi jednotlivými fondy, což je dobrá zpráva. Není zcela jasné, jak to Conseq s těmito poplatky dělá. V programy má vlastní fondy – tam, chápeme, že by mohl poplatkovou politiku nějak ovlivnit. Nicméně v programu jsou i fondy třetích stran, kde se velmi pravděpodobně nějaký vstupní nebo převodní poplatek platit bude. Celkový vstupní poplatek do investičního programu CHI je tedy možná tak vysoký, že jde o nějakou formu předplacení právě vstupních anebo převodních poplatků pro fondy použité v rámci investic.

Conseq si může účtovat i další poplatky (příspěvek do garančního fondu, poplatek za výpisy). O konkrétních a aktuálních poplatcích se vždy informujte před uskutečněním investice.
V nabídce je dále možnost koupit k investici životní, úrazové pojištění nebo pojištění invalidity. Jedná se podle všeho o cross-sell produktu některé pojišťovny. Na této nabídce nevidíme nic zajímavého zejména pak v případě, kdy by takto z investice vznikla obdoba investičního životního pojištění. Prodej pojištění provádí dnes už hodně finančních institucí – jeho podstatou je získat poplatek za prodej dalšího produktu, v tomto případě pojištění.

Shrnutí

Podívejme se tedy na hlavní přednosti a nedostatky tohoto typu investování z pohledu běžného člověka, který hledá, kam umístit volné peníze.

Přednosti:

 • Nemusíte se o nic starat: to je asi hlavní přednost tohoto investičního programu. Můžete do něj průběžně spořit a další kroky za vás provede obchodník.
 • Solidní firma: tou Conseq podle našeho průzkumu je a není třeba se obávat z jeho strany nekalých kroků (úplně vyloučit to u nikoho však nelze).
 • Přiměřené poplatky za správu a nulový výstupní poplatek.
 • Diverzifikace: automaticky máte zajištěné, že budeme mít peníze diverzifikované mezi různé fondy s různou úrovní rizika.

Nedostatky:

 • Změny profilu investic v čase nejsou z našeho pohledu úplně racionální. Investor by měl provádět diverzifikaci investic v každém případě a měl by investovat do takových instrumentů po celou dobu realizované investice. Tedy pokud například sleduje akciový trh, bylo by logické, pokud by do akcií nebo akciových fondů investoval část peněz (možná i všechny peníze) po celou dobu trvání své investice. A naopak pokud je investor konzervativní, měl by být konzervativní stále a nepouštět se do zbytečných dobrodružství.
 • Vstupní poplatek je podle našeho názoru vysoký, i když úplně nevybočuje z toho, co se na našem trhu děje.
 • Načasování převodů investic mezi fondy. Není zcela zřejmé, jak probíhají převody investice mezi jednotlivými fondy. Může dojít ke špatnému načasování převodu v nevhodnou dobu. Například v době otřesů na akciovém trhu může být lepší přejít do dluhopisů a naopak. Situace na trhu se pochopitelně nemění podle toho, kolik let vám zbývá do konce programu. Ztrácíte tedy také individualitu při realizaci své investice.

Celkově se zohledněním všeho, co jsme zde řekli, můžeme konstatovat, že CHI je solidní možností, kam může člověk investovat. Nezapomeňte ale, že je jednou z mnoha.

Komentáře

 1. Skrblík :

  Z grafů uvedených ve článku vyplývá zajímavý závěr – kdo před 8 lety investoval do uvedených fondů, získal v lepším případě zhodnocení jako na dobrém spořicím účtu, v tom horším prakticky žádné. Čili kdo s těmito fondy zatím neinvestoval, také neprohloupil.

  • venado :

   jo, souhlasim. ja conseq mam, a po 4letech nevidim skoro zadne zhodnoceni.

   • Ondřej :

    Dobrý den,
    A na jak dlouho máte nastavený program? A jakou strategii? 4 roky skoro nic neznamená, uvědomte si, že pokud máte program na např. 20 let (spoření na důchod, nebo s jakým záměrem to máte…) prvních 5 let platíte firmu jako takovou…vpodstatě jen ukládáte peníze a provize jdou Consequ, tak se to prostě dělá, myslíte, že oni pro vás hospodaří z čistého altruismu? 😀 Tak to hold chodí… Ale znám lidi, kteří při dlouhodobějších investicích i něco vydělali, obecně platí, čím delší doba, tím celkově lepší podmínky. Ale na to je třeba mít nervy a peníze… Každopádně doporučuji ještě chvíli vydržet, podívejte se, od jakého roku by se měli vaše peníze hodnotit, pokud se tak nestane, začněte něco dělat… To samé platí i pro „ještěrku“, kde 3 roky neznamenají opravdu nic… Příjemný den 🙂

  • ještěrka :

   jsem na to tom stejně, trochu si drbu hlavu, že jsem tam peníze dala – zhodnocenní vs. poplatky – po 3 letech jsem v mínusu :o(

   • Franta :

    Vše co Conseq, banky a ostatní zprostředkovatelé v ČR nabízejí, má společného menovateľa.Levně vytahovat od občanů jejich těžce vydělané peníze, vygenerovat s nemi velký kapitál pro sebe a klientovi dají tolik, kolik uznají sami za vhodné.
    Ing. Miroslav Kalousek: „Buď budeme žít za své, nebo za nás budou rozhodovat jiní……“
    Moje oprava výroku:„Buď budeme investovat jenom pro sebe, nebo za nás budou bohatnout jiní…“
    To v ČR od roku 2006 umožňuje jediná rakousko-německá firma [část příspěvku smazána pro nesoulad s pravidly používání webu].Investuji přes ni měsíčně už 5 let a navzdory “krizím“-přepadům kurzů v r.2008-2009 a v r.2011 jsem stále v plusu a na další “krizi“ se pouze jen těším.

    • Anonym :

     Zdravím Franto,

     prosím název rakousko-německé investiční společnosti na email dvorak.dav@gmail.com.

     Děkuji 🙂

     DD

    • Fortis :

     Zdravím Franto,

     prosím název rakousko-německé investiční společnosti na email fortis.jan@seznam.cz.

     Děkuji

     Fořt Jan

     • Malé peníze :

      Je s podivem, že někdo vůbec na takový diskusní příspěvek reaguje a dokonce dá takto v šanc svoji emailovou adresu. A to i přes osvětu, kterou se snažíme na Malých penězích dělat. Lidé nejenže dávají spojení na sebe někomu úplně cizímu (kdo si možná takto může dělat reklamu sám sobě), ale poskytují ji i celému širokému světu. Zkrátka komu není rady, tomu není pomoci.

   • Bára Opatová, Conseq :

    Produkt Horizont Invest je vhodný zejména pro pravidelné investice, to co je znázorněno na grafech představuje investici jednorázovou, tedy kdyby klient zainvestoval pouze jednorázově v lednu 2004, pak máte pravdu, že zhodnocení tam dnes není žádné zázračné. Nicméně tento produkt má být využíván primárně opravdu pro dlouhodobé pravidelné investování, kdy v případě propadů na trzích klient díky pravidelnému nakupování podílových fondů využívá tyto nízké ceny k nákupu a nakupuje si za nižší ceny větší počty podílových listů než je tomu v období, kdy se trhům daří. Průměruje si tak nákupní cenu a pak mu stačí jen mírný růst, aby se dostal nad průměrnou nákupní cenu a začal vydělávat. Na konci programu zase dochází k postupnému zkonzervativňování, kdy se portfolio klienta připravuje pro výběr.
    Obecně u investic je ale potřeba mít určitou disciplínu, dodržet investiční horizont, který si na začátku stanovím a nehodnotit investici po dvou třech letech.

    • Skrblík :

     Pravidelné investice může snížit riziko, ale na výnosnost investice obvykle má vliv malý. Jak se znovu dívám na ty grafy, pravidelná investice by nijak podstatně celkový výnos nezvýšila, u rizikového programu dokonce naopak. Celkový výnos z podílů v rizikovém programu nakupovaných v průběhu 8 let zobrazených na grafu by zřejmě byl kolem nuly, možná i pod ní, neboť většina podílů by byla nakoupena za vyšší než současnou cenu a ani nákupy v době minima by to zřejmě nepřevážily. Navíc je u grafu důležitá poznámka: „Údaje jsou bez započtení poplatků.“. Takže po jejich započtení jste v mínusu zcela určitě.

 2. Zuzana :

  Já tam platím rok a taky jsem v mínusu. Musím se s někým poradit, jestli je to normální a nemám panikařit, že zbytečně vyhazuju peníze, nebo to mám zavčas utnout.

 3. franta :

  Článek jako manuál k investování do investičních podílových fondů je celkem slušně napsaný.ALE vše co Conseq, banky a ostatní zprostředkovatelé v ČR nabízejí, má společného menovatele.Levně vytahovat od občanů jejich těžce vydělané peníze, vygenerovat s nimi velký kapitál pro sebe a klientovi dají tolik, kolik sami uznají za vhodné.
  Ing. Miroslav Kalousek:„Buď budeme žít za své, nebo za nás budou rozhodovat jiní……“
  Já tenhle výrok upravují v prospěch občana:„Buď budeme investovat jen pro sebe, nebo za nás budou rozhodovat jiní……“
  To v ČR umožňuje jedině rakousko-německá firma [část příspěvku smazána pro nesoulad s pravidly používání webu], přes kterou investují již 5 let a díky ní jsem i navzdory “krízím“-propadúm kurzú 2008-2009 a 2011 pořád v plusu a těším se na každý další propady.

  • Aurelius :

   Zajímavé, Conseq se tu nemaže, ale [část příspěvku smazána pro porušení pravidel používání webu] ano 🙂

   • Malé peníze :

    Na základě dotazu jsme dělali recenzi konkrétního produktu, tedy jsme se o něm vyjadřovali pozitivně i negativně, aniž bychom na něm měli nějaký zájem.

 4. partners :

  poradce z jiste renomovane firmy nam nabidl tento podilovy fond na dlohodobou investici cca 30 let….tak nevim

 5. Ota :

  Jestli to dobře chápu, tento program je určený na dobu delší než je 20 let při dodržení principu pravidelného investování.Mnoho významných světových investorů potvrdilo, že to je ten nejlepší a jediný způsob jak zhodnotit peníze.Myslím, že rozdíl mezi spekulací a investicí je jasný.Proč tedy někteří hodnotíte dlouhodobý investiční plán po třech, či čtyřech letech?

 6. Jakub :

  Souhlasím s Otou.
  Pokud si nastavím investici na 30 let, nemůžu očekávat, že po odečtení vstupních a pravidelných poplatků budu mít po třech letech výnos 15%!
  Vstupní poplatky má prakticky každý finanční produkt v ČR, CONSEQ je má zcela jistě srovnatelné s konkurenčními nabídkami.
  Kdo chce vydělat peníze na investicích, musí především myslet na vlastní zajištění, pak teprve na investování. Kdo nebude zajištěn, nemůže investovat = ať se to lidem líbí nebo ne, pojistku proti úrazu, popř. smrti, by měl mít každý a to od dětství. Sám jsem nikdy nebyl zastáncem pojištění, natož pojišťoven, pohyboval jsem se v tomto prostředí u nejmenované pojišťovny pravidelně a praxe některých „POJIŠŤOVÁKŮ“ mi vyrážela dech. S investicí by měl každý uváženě pracovat celý život a peníze rozložit na krátkodové inv., střednědobé a dlouhodobé = stavebko, např. CONSEQ a penzijko – hodně popřípadě (-ale jsou i dobré pojišťovny) životní pojištění se spořením.

  Na druhou stranu musím říct, že existují poctiví prodejci těchto produktů, kteří dopředu vysvětlí co za co platím, kolik nechám pojišťovně, kolik nechám pojišťovákovi a co mi to jednou přinese.
  Jelikož se poslední dobou o pojišťovnictví a finanční trh zajímám mnohem víc, než dříve, můžu s klidným svědomím říct, že kvalitní pojišťovák bude vždy dělat pro pojišťovnu, která ho najímá. Stejně tak „renomovaní“ poradci umí a nemusí umět poradit. Navštívil jsem dohromady 5 poradenských společností a vždy je to o lidech. I nejlepší kamarád vás může „podříznout“ a vydělat si na vás nesmyslným pojištěním nebo jiným finančním produktem peníze.
  Naopak úplně cizí člověk dokáže výborně poradit, vše říct podle pravdy a nehledět pouze na výši své provize (kterou vám dle zákona musí vždy sdělit).
  Z těch 5 společností mám jednoduchý závěr. => ČÍM VÍCE TOHO NABÍZÍ, TÍM MÉNĚ O TOM MOHOU VĚDĚT A NE VŽDY DOKÁŽOU PORADIT ALESPOŇ OBSTOJNĚ.
  Nejlíp mi vyšla společnost, která nabízela pouze dvě úrazové a životní pojištění *, 3 pojištění majetku a jedinou formu takovýchto investic.
  Nutno dodat, že ty dvě pojištění, jsou dlouhodobě 2 nejlepší pojištění na českém trhu, pojištění majetku patří k průměru a investice patří ke špici, ne-li na vrchol.
  Pro mě z toho plyne, že míň je i v tomto případě víc a sám jsem z této společnosti odcházel bez zbytečných informací a vše mi bylo řečeno tak, jak jsem si to později našel na internetových stránkách o finančních produktech. Ještě dodám, že co vám řeknou málokde je to nejpodstatnější = nákladovost ne jen počáteční (čímž se chlubí např. ČSOB, ale už vám neřeknou celkové náklady), ale náklady v průběhu a celkové náklady. Klasické označení je PER, TER a TANK. Zkuste si např. v České pojišťovně o tyto náklady říct, kdo uspěje, ať mi je pošle. Osobně jsem je musel spočítat, protože mi bylo řečeno, že je to interní záležitost pojišťovny.
  !!Z toho plyne další rada = transparentní, i když zdánlivě dražší, bývá lepší než zpočátku levnější a pak se divim.. (tzn. nenechat se ukecat na to, že je to měsíčně o 30kč levnější)!!

  *Jen dodám, že ty dvě pojištění jsou 7BN Kooperativa a Flexi od ČS. Poslední 4 roky tyto dvě pojistky opravdu patří na 1. a 2. místo v hodnocení nezávislých společností.

 7. Jirka :

  Dobrý den Franto,
  můžeš prosím Tě poslat název rakousko-německé investiční společnosti na email 2jbesta@gmail.com. Předem děkuji, Jirka

 8. ydog :

  považuji conseq za celkem solidní – dával jsem k nim 5let měsíčně 1000 a při ukončení mi poslali necelých 68.000Kč

 9. Dogg :

  Dobrý den Franto,
  můžeš prosím i mě poslat název rakousko-německé investiční společnosti na email bogner@email.cz. Předem děkuji

 10. Anonym :

  můžeš prosím Tě poslat název rakousko-německé investiční společnosti na email
  ludekroubal@seznam.cz Dik

 11. brusic :

  můžeš prosím Tě poslat název rakousko-německé investičn
  í společnosti na email
  ludekroubal@seznam.cz

 12. Malé peníze :

  UPOZORNĚNÍ! Člověk by si myslel, že po takovém osvětovém úsilí budou lidí alespoň trochu soudní. Někdy to je ale, jako kdyby hrách na stěnu házel. Takže vězte, že jde dost možná o skrytou reklamu „jediné rakousko-německé firmy“- Krom toho dávat takto svůj email všanc na jakémkoli webu není úplně v souladu s pravidla bezpečného chování v kyberprostoru a jako prevence spamu to nezafunguje.

 13. Filda :

  Dobrý den,
  docela se zájmem sledují diskuzi zde vedenou.
  Musím tedy konstatovat a souhlasit s kolegou nade mnou, ze jak „malo“ postaci k presvedceni některých lidi, aby uvedli osobní údaje‘ aniž by se dopředu presvedcili zda nejde pouze o zamernou reklamu uvedené společnosti.
  Já jsem jiz nekolik let soukromým investorem u obou zde zmiňovaných spolecnosti, a to v docela vysokých castkach.
  U te české mám jednorázovou investici a u te rakouské zase pravidelné investice.
  Mel bych tedy byt docela nezaujatý klient u těchto společnosti a také to tak vidím.
  Myslím si ze mezi nimi není dlouhodobe/vysledkovy žádný markantní rozdíl, snad jenom v zemi původu.
  Jediný rozdíl který je dost zásadní je poplatkovy systém obou těchto společnosti.
  Česka společnost sazí na nesokove ale pravidelné poplatky, no a ta rakouska zase na jednorázový sokovy poplatek který spoustu lidi odrazuje, ale po dlouhodobém horizontu cca.10 let, jste na tom úplné stejné. Vim o cem mluvim, mám to za sebou.
  rozhodne není pravdou, ze se to nevyplatí. Pohybuji se v průměrném ročním zisku cca.8-12% u obou investic, ovšem je zapotřebí vědět s jakou strategii chci investovat a na jak dlouho, teprve potom dat peníze vlozit do tech ideálních produktu pro tento model.
  Existuji, pouze se o ne zajimejte a hledejte je.

  Filda

 14. Fond oprav :

  Dobrý den
  Chtěla jsem se zeptat,platím fond oprav 2600,- a dostala jsem se do finanční krize ,jsem na rodičovském příspěvku a samoživitelka .Momentálně nemám z čeho zaplatit takovou částku peněz,jak v této situaci mohu postupovat než budu mít práci cca 2 roky.Děkuji předem za odpověď.

  • Malé peníze :

   To je docela vysoká částka. Buďto nemovitost potřebuje poměrně hodně oprav nebo z fondu někdo loupí, případně obojí. Konkrétně těžko soudit. Záleží na tom, jestli jute v družstevním nebo soukromém (společenství vlastníků). V družstevním by mohlo být řešení trochu lehčí. Nejjednodušší je přesvědčit ostatní majitele/uživatele bytů, aby příspěvek byl nižší – k tomu se lidé nemusí obvykle moc přemlouvat, takže by neměl být problém tuto změnu prohlasovat.

   • Lukáš :

    To je opravdu rada od finančního poradce 😀 Pani ma problem ze nema penize na pravidelnou investici a vy ji poradite at premluvy dalsi najemniky a neplati tolik do fondu oprav… To sem si rikal ze toto bude objekvitni stranka ale jde videt ze vam jde jen co nejvic z lidi vytahnout penez!

    • Vojta :

     ->Lukáš
     To co píše je rozumná rada – přesvědčit ostatní nájemníky, aby se snížil poplatek do fondu pro VŠECHNY – tedy i pro danou paní. Asi si špatně pochopil co zde Malé peníze píší.

 15. Ivet :

  Dobrý večer,
  prosím můžete mi poradit? Mám Horizon invest na 35 let. Dynamické portfolio. Dle grafu chápu, že po 8 mi letech splácení nemusím dostat ani korunu zpět?
  Můj poradce mi sdělil, že se mi začne investice vyplácet až po cca 5 ti letech.. vidím, ale že je obrovská pravděpodobnost, že nebudu mít nic.
  Prosím jsou ještě nějaké poplatky, za to, že ukončím investici před ukončením stanovených 35 let?
  Děkuji moc

  • Richard Siuda Conseq :

   Dobrý den,

   především je potřeba si uvědomit, že daný graf neukazuje hodnotu investice, ale zhodnocení (resp. podle pravé osy vývoj hodnoty vložených 100 Kč). Tedy není to tak, že byste podle něj nedostala ani korunu zpět. Graf ukazuže, že byste dostala jen to, kolik jste vložila.

   Dále, graf byl aktuální k datu vzniku článku, tedy ke konci roku 2011. Tedy v období, kdy se trhy teprve začínaly vzpamatovávat z finanční krize let 2008-2009. Pokud se na stejný graf podíváme dnes, tak je vidět, že špatné roky byly vystřídány lepšími a hodnota je dnes zhruba o 60 % výše než na konci roku 2011 (samozřejmě s tím, že i do budoucna se budou střídat lepší roky s horšími, hodnota bude někdy výrazněji růst a někdy naopak klesat).

   A ještě poznámka k tomu, že „se investice začne vyplácet až po 5 letech“ – to souvisí s tím, že vzhledem k poplatku, který jste si předplatila, máte na počátku programu zainvestováno jen málo peněz. Pokud dáváte 1.000,- Kč měsíčně, tak máte po roce navkládáno 12.000,- Kč. To Vám samozřejmě nemůže rychle vydělat zpět těch 14tis Kč, které jste zaplatila na poplatku. Až později, s rostoucí zainvestovanou částkou, bude možné vydělat na poplatky a Vy tak budete v zisku i po zaplacení všech nákladů.

   Nakonec – za výběr peněz či ukončení programu se žádný poplatek neúčtuje. Pokud budete mít jakékoliv dotazy či pochybnosti, neváhejte dát vědět (kontakt případně naleznete na conseq.cz).

 16. Ivet :

  Ještě sem zapomněla uvést, že jsem hned zpočátku vložila částku kolem 14700,-,, což zahrnovalo poplatky a mohla sem začít hned „vydělávat“ takže mám skutečně pochybnosti..

  • Malé peníze :

   Tohle bude chtít hlubší prověrku. Zatím Vám jen řeknu, že jde o investování, tedy žádnou záruku návratnosti vložených prostředjů nemáte a hodnota investice může stoupat i klesat v závislosti na situaci na trhu.
   Pod pojmem poradce zřejmě nemyslíte investičního poradce, ale správce portfolia (?)

 17. Standa :

  Nedalo mi to a musel jsem napsat.Mam take Conseq active invest,dva roky a zadny výnos tam neni,vstupni polatek byl maly. Je to jako,kdybyste davaly cizim lidem svoje vydrene penize a oni vam urcovali kolik dostanete.Navic,Conseq obchoduje jen s korunovymi dluhopisy ktere vubec nevynasi,takze se nedivte,ze vas graf v ,,portfoliu,,bude vecne klesat a vy budete v minusu.Takze,mohl by na to treba reagovat samotny conseq,bylo by to urcite zajimave a dat sem do placu nejaky argument

Vložte svůj komentář